Държавни помощи за нотифициране

 • 05.06.2023 - Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури – проект - отвори документа 35.81 KB
 • 01.06.2023 - Помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни - проект - отвори документа 46.26 KB
 • 01.06.2023 - Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите в Република България - проект - отвори документа 53.4 KB
 • 01.06.2023 - Помощ за участие на земеделски стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал - проект - отвори документа 42.85 KB
 • 23.05.2023 - Помощ за участие в изложения - проект - отвори документа 37.88 KB
 • 10.05.2023 - Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)- проект - отвори документа 34.37 KB
 • 05.05.2023 - Помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните- проект - отвори документа 70.23 KB
 • 04.05.2023 - Помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P. - проект - отвори документа 52.42 KB
 • 31.03.2023 - Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae) - проект - отвори документа 34.96 KB
 • 10.03.2023 - Схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ - проект - отвори документа 46.22 KB
 • 07.11.2022 - Схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ през 2022 г.- изменение - проект - отвори документа 45.3 KB
 • 25.10.2022 - • Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени в резултат на неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия” – проект - отвори документа 55.36 KB
 • 17.10.2022 - Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците – проект - отвори документа 88.34 KB
 • 17.10.2022 - Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине – проект - отвори документа 77.59 KB
 • 27.07.2022 - Схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ през 2022 г - отвори документа 44.96 KB
 • 01.04.2022 - Указания на схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“ през 2022 г.- проект - отвори документа 55.98 KB
 • 08.10.2021 - Указания на схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“ - проект - отвори документа 43.02 KB
 • 24.06.2021 - Указания на схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия”- проект - отвори документа 43.44 KB
 • 18.06.2021 - Указания на схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа осигуряването на ликвидност на земеделските стопани, производители на маслодайна роза за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19“ - проект - отвори документа 42.01 KB
 • 22.02.2021 - Указания за схема на държавна помощ „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция в сектор „Растениевъдство“ - проект - отвори документа 58.75 KB
 • 18.02.2021 - Указания за схема на държавна помощ „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция в сектор „Растениевъдство“ - проект - отвори документа 58.75 KB
 • 26.05.2020 - „Указания за схема на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните“ - проект. - отвори документа 57.89 KB
 • 13.01.2020 г. - Указания за схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“ - Проект - отвори документа 52.2 KB
 • “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период” - проект - отвори документа 45.19 KB
 • 21.10.2019 г. - Указания за схема за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове” - проект - отвори документа 136.0 KB
 • 24.09.2019 г. - „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)” - проект. - отвори документа 45.09 KB
 • 10.05.2019 - Указания за схема на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните - проект - отвори документа 71.57 KB
 • 10.04.2019 г. - Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“ - отвори документа 55.58 KB
 • 22.03.2019 г. - УКАЗАНИЯ ЗА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“ - Проект - отвори документа 50.77 KB
 • 18.02.2019 г. - У К А З А Н И Я З А С Х Е М А З А Д Ъ Р Ж А В Н А П О М О Щ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове” - Проект - отвори документа 415.62 KB
 • 14.11.2018 г. - Схемата за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко” - ПРОЕКТ - отвори документа 414.23 KB
 • 05.10.2018 г. - „ПОМОЩ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СТОПАНСТВА В СЕКТОР „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“ ПО СТАНДАРТА GLOBALG.A.P.“ - проект - отвори документа 110.5 KB
 • 09.03.2018 г. - „Указания за схема на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните“- проект - отвори документа 198.0 KB
 • 22.11.2017 - „Индивидуална схема за държавна помощ (помощ ad hoc) за компенсиране на щета, причинена от неблагоприятно климатично събитие (градушка), което може да бъде приравнено на природно бедствие, в полза на „ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ II” ЕООД - проект. - отвори документа 93.0 KB
 • 18.07.2017 г. - „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете ” – 2018-2022 - проект. - отвори документа 182.0 KB
 • 10.07.2017 г. - „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците ” – 2018-2022 - проект - отвори документа 243.5 KB
 • 13.12.2016 г. „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците ” – 2018-2022 - проект - отвори документа 172.5 KB
 • "Помощ за участие в изложения" за периода 2017-2020 г. - Проект - отвори документа 84.0 KB
 • 11.08.2016 - ”Помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни” - проект - отвори документа 104.0 KB
 • 29.01.2016 г. - „Помощ за участие в изложения” – проект. - отвори документа 84.0 KB
 • 01.11.2015 - “Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период” – проект - отвори документа 87.0 KB
 • "Държавна помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени в резултат на неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия" - проект - отвори документа 111.0 KB
 • 07.07.2015 г. - Държавна помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени в резултат на неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия - проект. - отвори документа 111.0 KB
 • 23.06.2015 г. - Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните - проект. - отвори документа 140.5 KB
 • 13.05.2015 - Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)” - проект - отвори документа 96.5 KB
 • 08.05.2015 г. "Помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните" - отвори документа 203.0 KB
 • 04.05.2015 - „Помощ за участие в изложения” - проект - отвори документа 84.5 KB
 • Проект на схема за държавна помощ - „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни” - отвори документа 134.5 KB
 • 13.05.2015 г. “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)” - проект - отвори документа 91.0 KB
 • 19.03.2015 г. - “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)” - проект - отвори документа 93.0 KB
 • 16.03.2015 г. - „Помощ за участие в киноложки изложби” - проект - отвори документа 92.0 KB
 • 19.02.2015 г. „Помощ за участие на производители в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал” - проект - отвори документа 106.5 KB
 • 13.02.2015 г. - „Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия” - проект - отвори документа 130.0 KB
 • 09.02.2015 г. - Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция - проект - отвори документа 113.5 KB
 • 28.01.2015 г. - Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период - отвори документа 97.5 KB
 • Помощ за участие в изложениe (Българско овчарско куче) - отвори документа 74.0 KB
 • Помощ за участие в изложения за промотиране на зеленчуци - отвори документа 68.0 KB
 • „Помощ за участие в изложения по овцевъдство – Регионално изложение по овцевъдство гр. Русе и Регионално изложение по овцевъдство гр. Стара Загора” - ПРОЕКТ - отвори документа 71.0 KB
 • „Помощ за участие в изложение по овцевъдство – Есенно изложение на Бели и Вакли маришки овце” - ПРОЕКТ - отвори документа 71.0 KB
 • „Помощ за участие в Национален събор за опазване на автохтонни породи животни” - ПРОЕКТ - отвори документа 71.5 KB
 • Помощ за участие в изложения за промотиране на плодове и зеленчуци - отвори документа 64.5 KB
 • Помощ за участие в изложения на коне - отвори документа 71.5 KB
 • „Помощ за участие в Национално говедовъдно изложение – гр. Сливен” - отвори документа 91.0 KB
 • „Помощ за участие в Национално изложение по млечно говедовъдство – Черношарена порода в гр. Сливен” - отвори документа 72.0 KB
 • „Помощ за участие в киноложки изложби”- проект - отвори документа 70.0 KB
 • Помощ за участие в изложения за промотиране на зеленчуци" – проект - отвори документа 63.0 KB
 • Държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски производители за напълно пропаднали площи в следствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия – проект - отвори документа 76.0 KB
 • 14. 11. 2013 г. - Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период - Проект - отвори документа 88.0 KB
 • Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво – проект - отвори документа 66.0 KB
 • Помощ за участие в изложения за промотиране на плодове - проект - отвори документа 62.0 KB
 • Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)” – проект - отвори документа 348.46 KB
 • Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните– проект - отвори документа 495.69 KB
 • "Помощ за водене на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на българско овчарско куче" - проект - отвори документа 81.5 KB
 • УКАЗАНИЯ ЗА СХЕМА НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ДОБРОВОЛНО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПТИЦИТЕ ” - отвори документа 212.5 KB
 • „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете” – проект - отвори документа 184.5 KB
 • Схема на държавна помощ за инвестиции свързани с директните доставки на суровини и храни от животински произход - отвори документа 112.0 KB
 • „Помощ за участие в изложения на коне – национални изложения – гр. Разлог, гр. София, гр. Перник, гр. Смолян, гр. Балчик и гр. Пазарджик” – проект - отвори документа 80.5 KB
 • „Помощ за участие в изложениe по овцевъдство - порода Ил дьо Франс - регионални изложения гр. Русе и гр. Стара Загора и отпечатване на каталог и наръчници” – проект - отвори документа 73.0 KB
 • „Помощ за насърчаване производството и използването на висококачествени семена”– проект - отвори документа 68.0 KB
 • Помощ за участие в изложениe по овцевъдство–Национален събор на овцевъдите в България в гр. Лясковец – проект - отвори документа 69.0 KB
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

97 711 603 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6