Често задавани въпроси

            След приключване на Кампанията по прием и регистрация на заявления, се изработва модел на риск-анализ. На базата на риск-анализа се избират определен брой заявления (% от всички подадени заявления за съответната Кампания) за Проверка на място, които се изпращат на Дирекция „Технически инспекторат”. Процентът заявления, определен за проверка на място е различен за всяка година, на база мониторинг и анализ на резултатите, получени след проверки на място от минали години и наложени санкции.

            Въпроси, отнасящи се за схемите и мерките, базирани на площ

            Административните проверки включват всички видове проверки за избираемост на кандидата и допустимост на стопанството. Те включват кръстосаните проверки, които се извършват автоматично от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), както и вътрешни проверки в отделното заявление. Системата проверява всички подадени заявления за плащане.

            В случай че в подаденото заявление се установи, че има площи, заявени от повече от един земеделски стопанин, Разплащателна агенция изпраща на кандидатите уведомителни писма за установените застъпвания. Кандидатите за подпомагане трябва да се явят в срок до 20 работни дни от получаването на писмото, но не по-късно от 01 декември на кодината на кандидатстване в съответната Областна дирекция (ОД) на ДФ „Земеделие” за разрешаване на конфликта и да представят документи по чл. 2а, ал. 2 от Наредба 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, доказващи правно основание за ползване на земята. Когато кандидатът се яви в регламентирания срок той попълва „Декларация за изясняване на принадлежността на площи, заявени от повече от един земеделски стопанин” и прилага документите, доказващи правото на ползване на застъпените площи. Когато никой от кандидатите не е предоставил документи, доказващи правото на ползване на застъпените площи, Разплащателната агенция след прилагане на процедурата по чл. 18 от Наредба 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания отказва изплащането на субсидии за застъпената площ на всички кандидати и им налага санкции съгласно чл. 58 от Регламент № 1122/2009. Когато само един от кандидатите е предоставил документи по чл. 2а, ал. 2, доказващи правното основание за ползване на застъпените площи, Разплащателната агенция одобрява изплащането на субсидия на него за площите, за които е доказал правно основание за ползване. За останалите застъпени площи Разплащателната агенция след прилагане на процедурата по чл. 18, ал. 1 от Наредба 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания отказва изплащане на субсидия на всички кандидати и им налага санкции съгласно чл. 58 от Регламент № 1122/2009.

            При наличие на над-декларирани площи (т.е площи, които не се използват и не се обработват от дадения земеделски стопанин и се смятат за недопустими за подпомагане или двойно заявени площи, за който не е доказано основанието на ползване), на земеделския стопанин се начисляват санкции върху площта, с която е кандидатствал за субсидия. Тези санкции се разделят на няколко групи, спрямо това каква част от декларираната земя е допустима за субсидия. Според разпоредбите на регламентите, санкциите поради над-деклариране са четири вида в зависимост от процентната разлика на над-декларираните площи спрямо допустимите за изчисление площи, както следва:

·         Ако разликата е до 3% или до 2ха - субсидията се изплаща на база на допустимата за изчисления площ – допълнителни санкции няма;

 

·         Ако разликата е над 3% или над 2 ха, но до 20% - площта, която трябва да се санкционира се определя на база на над-декларираната площ, която се умножава по две преди да се извади от допустимата за изчисления площ. Така се получава крайната площ, за която се изчислява субсидията;

 

·         Ако разликата е над 20%, но до 50% - не се изплаща субсидия за схемата и/или мярката – санкционира се цялата допустима за изчисляване площ;

 

·         Ако разликата е над 50% - не се изплаща субсидия за схемата и/или мярката – санкционира се цялата допустима за изчисляване площ – и освен това се налага санкция и за бъдещ период.

 

Въпроси, отнасящи се до схемите за животни

            По схемите за животни, обвързани с производство е важно земеделските стопани да продължат да отглеждат заявените животни най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане г. В случай на заклано или умряло животно в периода на задържане земеделските стопани могат да извършат замяна с друго животно, отговарящо на изискването по схемата. Замяната се извършва за кравите или юниците в срок до 20 дни, а за овцете майки или козите майки в срок до 10 дни в Системата за идентификация на животни и регистрация на животновъдни обекти (СИЖРЖО). Извършената вече замяна се заявява писмено в съответната Областна дирекция на ДФ „Земеделие”.

 

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

97 711 603 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6