ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

КАКВО Е НЕРЕДНОСТ?

 

Нередност е всяко нарушение извършено чрез действие или бездействие   на правилата на ЕС и националното законодателство, което има или би имало отрицателен ефект върху финансовите интереси на Съюза и/или националния бюджет. Нередността може да е резултат от неволна грешка, извършена от получателите на средства, или от органите, отговарящи за плащанията. Ако нередността е извършена умишлено, служителите на ДФ „Земеделие“ могат да събират данни за евентуално извършено престъпление.

 

В КОИ СЛУЧАИ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ КЪМ ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

 

  • ♦  Измами или нередности засягащи финансовите интереси на Европейския съюз и националния бюджет;
  • ♦  Нарушения от страна на служителите в структурите на ДФ „Земеделие“.

 

В КОИ СЛУЧАИ ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ НЕ ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКА ПО СИГНАЛ?

 

 Спорове от частно правен характер – например: спорове за неизплатени ренти или неуредени финансови взаимоотношения между две страни (граждани и фирми, кооперации, банки и пр.), междусъседски или роднински спорове, за изясняване на собственост и/или право на ползване на имоти ;

   Информация за безстопанствени животни;

   Информация, която не е свързана с дейността на ДФ „Земеделие“;

Сигналът за нередност/измама трябва да съдържа възможно най-точна и най-подробна информация за нарушението, за което подавате сигнала. За да бъде определена подадената от Вас информация, като сигнал и да бъде извършена проверка по него, е необходимо подадената информация да съдържа конкретни и изчерпателни данни за извършителя и извършеното нарушение, както и вредите, които са настъпили или ще настъпят, включително и придружаващи документи, ако разполагате с такива.

 

КАК МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ЗА НЕРЕДНОСТ?

 

         По поща на адреса на ДФ „Земеделие“ – гр. София, бул.“Цар Борис III” № 136;

         На място в деловодството на ДФ „Земеделие“ – Централно управление и/или Областни дирекции на ДФ“Земеделие“;

         Чрез електронна поща  signali@dfz.bg;

         Чрез телефонно обаждане на тел0700-106-16 на цена, според заложените тарифи на Вашият план.

 

 

ДФ“Земеделие“ разглежда анонимни сигнали, стига  от предоставената информация да може да се установи нарушението и нарушителят.

 

ДФ“Земеделие“ извършва проверка на твърдения за извършени нередности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз и националния бюджет.  В случаите, в които служителите на ДФ“Земеделие“ са събрали достатъчно данни за евентуално извършено престъпление, се сезират правораздавателни  и правоохранителни органи за предприемане на действия по компетентност.

ДФ “Земеделие“  обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.
Общ регламент, относно защитата на данни в ДФ“Земеделие“, информацията е достъпна в раздел 
защита на данните на този уебсайт.

Информация за подателя/подателите на сигнала не се предоставя на трети лица, освен имащите право по закон.

 

ИЗПРАТИХ СИГНАЛ КЪМ ДФ“ЗЕМЕДЕЛИЕ“ — КАКВО СЛЕДВА ОТ ТУК НАТАТЪК?

 

 

ДФ“Земеделие“  извършва анализ и оценка  на постъпилите сигнали, за да провери дали предоставената информация е достатъчна, за да започне  проверка по сигнала. Ако предоставената информация не е достатъчна, Фондът не извършва проверка по сигнала.

 

 

<  >

От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

97 711 603 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6