Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

ДФ „Земеделие“ публикува в СЕУ калкулатор по схемите и мерките на директни плащания в помощ на кандидатите за Кампания 2023

    Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) публикува в Системата за електронни услуги (СЕУ) Калкулатор "ДЗЕС 8, Еко-БРЕИ и Еко-РОК", който е в помощ на кандидатите по схемите и мерките на директни плащания през Кампания 2023.

    Той може да бъде достъпен, като се влезе в Системата за електронни услуги (СЕУ), след това се избере „Публични справки“ - Калкулатор "ДЗЕС 8, Еко-БРЕИ и Еко-РОК".

   Калкулаторът работи с актуалната към момента номенклатура на земеделските култури (подредени по азбучен ред) и позволява да се обработва въведената информация, като дава веднага резултат от проверката за спазването на изискванията по интервенциите.

   Право на подпомагане по Еко схемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура (Еко-БРЕИ) имат земеделски стопани, които извършват дейности по поддържане на екологичната инфраструктура, която се намира в техните стопанства и за премахването на храстова растителност не използват шредери, мулчери и друга техника, която води до пълното раздробяване на храстовата растителност. Видовете екологични практики и екологична инфраструктура, както и дейностите, които трябва да се извършват, са описани подробно в чл.39 на НАРЕДБА № 3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

    Плащането по схемата Еко-БРЕИ е диференцирано според типовете земеползване – за обработваеми земи, за трайни насаждения и за постоянно затревени площи, а плащането за обработваеми земи е диференцирано и според това дали с площите, на които са приложени практиките се изпълняват и задълженията по стандарта за Добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС 8) одобрен съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗПЗП.

    Съгласно изискванията за Добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС 8) в земеделското стопанство следва да има определен дял в обработваемите земи, които са отделени за непроизводствени площи или обекти. В случай, че земеделският стопанин извърши предвидените дейности в еко схемата, които надхвърлят изискванията на ДЗЕС 8 ще може да получи плащане за дейности, надхвърлящи ДЗЕС 8 и за площите с екологична инфраструктура, с които изпълнява изискването на ДЗЕС 8.

     Право на подпомагане по Еко схемата за разнообразяване на отглежданите култури (Еко-РОК) имат земеделски стопани, които прилагат върху площи обработваеми земи по смисъла на чл. 4, параграф 3, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2021/2115 и/или върху площи, заети с медицински и ароматни култури в техните стопанства, земеделски практики, подробно описани в чл.45 от НАРЕДБА № 3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

 

                     2 юни 2023 г.                                          ДФ „Земеделие“ - РА

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

97 711 603 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6