Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

За ДФЗ

ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ


 

    Държавен фонд „Земеделие” е създаден през 1998 г. със Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Чрез Фонда българските бенефициери получават финансово подпомагане от националния бюджет, чрез инструментите на Общата селскостопанска политика (ОСП) и Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) на Европейския съюз (ЕС).

Съгласно ЗПЗП, органите на управление на ДФ „Земеделие“ – РА са Управителният съвет и изпълнителният директор. Управителният съвет се състои от 11 членове и се председателства от министъра на земеделието. Управителният съвет определя основните насоки и осъществява общо ръководство и контрол на дейността на Фонда, съгласно приложимото национално законодателство и правото на Европейския съюз (ЕС).

 

Оперативното ръководство на ДФ „Земеделие“ – РА се осъществява от изпълнителен директор, който представлява институцията. Тя е със статут на първостепенен бюджетен разпоредител. Изпълнителният директор организира и ръководи дейността на Фонда при осъществяване на всички негови функции.

Структурата на Фонда включва централно управление и 28 областни дирекции. На територията на цялата страна като структури са обособени 11 регионални разплащателни агенции, към които работят 11 регионални технически инспектората.

 

 

 

  

ПРОГРАМА САПАРД 2001 – 2007 г.

  

ДФ „Земеделие" е акредитиран като Изпълнителна агенция по прилагане на предприсъединителната програма САПАРД на 15 май 2001 г. с решение на ЕК. Програмата действа в България от 1 юни 2001 г., като със свое решение ЕК удължава прилагането ѝ до края на 2009 г.

Основните приоритети на САПАРД, посочени в Регламента за САПАРД са:

  · ♦ да се подпомогне прилагането на европейското законо- дателство по отношение на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и свързаните с нея политики;

·  ♦ да се разрешат приоритетни и специфични проблеми за устойчивото адаптиране на земеделието и селските райони в страните, кандидатстващи за членство.

  

ОСП

 

След влизането на страната ни в ЕС  от 2007 г. ДФ „Земеделие“ получава акредитация от министъра на земеделието и горите (днес Министерство на земеделието) да изпълнява функциите на единствената разплащателна агенция в България и да прилага инструментите на ОСП и ОРОП. ОСП е основана на три фундаментални принципа:

         свободна търговия в рамките на Общността на база общи цени;

          преференции за европейското производство на пазарите на Общността;

          обща финансова отговорност.

Целта на ОСП е да осигури приемлив стандарт на живот на фермерите, да осигури качествени храни за потребителите на разумни цени, да запази европейското наследство в селските райони и да спомогне за опазването на околната среда.

ОСП се финансира чрез два фонда в рамките на бюджета на ЕС:

·  ♦ Европейският фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) осигурява пряка помощ и финансиране на пазарни мерки;

· ♦ Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) осигурява финансиране за развитие на селските райони.

 

Плащанията се управляват на национално равнище от всяка държава в ЕС. Информация за получателите на плащания по ОСП за последните две финансови години се публикува от всяка държава в съответствие с правилата на ЕС за прозрачност (Регламент (ЕС) № 908/2014 на Комисията). Справката за получателите на безвъзмездна помощ от ЕФГЗ и ЕЗФРСР в България е налична на интернет страницата на ДФЗ – РА.

Основните инструменти на ОСП са директните плащания и пазарната подкрепа на земеделските производители (1-ви стълб на ОСП) и политиката на развитие на селските райони (2-ри стълб на ОСП).

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция предоставя финансово подпомагане от Еврофондовете за българското земеделие чрез четири инструмента:

         директни плащания, към които има национални доплащания;

         средства за пазарна подкрепа;

          мерките от Програмата за развитие на селските райони;

         мерките по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР).

  

ОПОР

  

ПМДР 2014 – 2020 г. подпомага осъществяването на основните цели и приоритети на ЕС за периода 2014 – 2020 г. и принципите на Общата селскостопанска политика в областта на рибарството (ОПОР). Те са насочени към жизнеспособност, конкурентоспособност и екологична устойчивост в секторите на рибарството и аквакултурите и насърчаване на социалното сближаване и разкриването на работни места в зависими от рибарството общности.

ДФ „Земеделие“ – РА чрез Дирекция "Рибарство и аквакултури" изпълнява делегирани функции по верификация на разходите, извършени от бенефициерите и мониторинга след окончателно изплащане на безвъзмездната финансова помощ по проектите на ПМДР 2014 – 2020 г. Отговорност на дирекция „Рибарство и аквакултури“ към РА е да осигурява точна оценка на извършените разходи в съответствие с регламентите на ЕС, както и изискванията на българското законодателство, с цел гарантиране финансовите интереси на Общността.

 

 

ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

  

ДФ „Земеделие” осигурява финансова подкрепа за земеделски стопани и по линия на държавните помощи със средства от националния бюджет чрез краткосрочни и дългосрочни финансови инструменти. Краткосрочните финансови инструменти се прилагат при текущото финансово подпомагане и стимулиране на производството на определени земеделски продукти (зърнени, маслодайни култури, зеленчуци, мляко и други). Дългосрочните финансови инструменти са със срок над една година и са за подпомагане и стимулиране на инвестиционния процес в земеделието.

 

 

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

97 711 603 лв

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6