Кредитен Калкулатор
  
Кредитен калкулатор ДФЗ
  
Паричен поток
Отчетен период І ІІ ІІІ ІV V VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо
І. Нетни приходи от продажби-в т.ч
1. Продукция и/или стоки
2. Услуги
ІІ. Други приходи - в т.ч. Субсидии
А. Общо приходи от дейността (І+ІІ)
І. Разходи за дейността
1. Суровини и материали
2. Външни услуги
ІІ. Други разходи - в т.ч. данъци, осигуровки и др.плащания
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)
Печалба/Загуба (А-Б)
Кумулативна Печалба/Загуба
  
Препоръчителен размер на кредита:
  
І. ТАБЛИЦА ПАРИЧЕН ПОТОК. При въвеждане на данни в Таблицата Паричен поток, автоматично се извеждат междинни резултати за приходите, разходите, печалба/загуба и кумулативна печалба/загуба. Въвеждането на данни в Паричния поток осигурява възможност за пресмятане на Препоръчителен размер на кредита, като резултата се извежда под таблицата. Препоръчителния размер на кредита се изчислява на база получената годишна стойност за печалба/загуба от Паричния поток и въведени стойности в полета лихвен процент и срок на кредита от секцията Данни за кредита.
Данни за Кредита
 
Сума на Кредита
Лихвен Процент
Срок на Кредита
 
Гратисен период
Срок между вноските
Дата на отпускане
Дата на Първо Плащане
Месечна Вноска по главница
3 042.19
  
 
                       
 
Направление
 
Погасителен План
 №
Дата на вноската
сума на месечната вноска
част на лихвата от вноската
част на главница от вноската
остатък